DAPR

DAADKRACHTIG. RECHT DOOR ZEE.

DAPR helpt met het oplossen én voorkomen van uw juridische problemen.

A

D

OVER DAPR

Een modern en vernieuwend advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen. Sparringpartner voor ondernemers. DAPR ontzorgt en lost juridische problemen op.  Snel, slagvaardig en met een Noord-Hollandse no-nonsense mentaliteit.

R

P

RECHTSGEBIEDEN

DAPR adviseert, begeleidt en procedeert op de volgende gebieden:

Arbeidsrecht

Begeleiding van werkgevers en werknemers bij (dreigende) conflicten, langdurige ziekte, concurrentie- en relatiebeding, transitievergoeding en het opstellen en aanpassen van arbeidsvoorwaarden. Professionele bijstand is extra relevant met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015.

Medisch tuchtrecht

Professionele juridische bijstand aan BIG-geregistreerde zorgverleners bij Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

Procesrecht

Begeleiding en juridische ondersteuning bij het procederen en pleiten voor rechtbanken, Raad van Arbitrage voor de Bouw, geschillencommissies, Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Coaching van cliënten in mediation-trajecten.

Strafrecht

Raadsman met ruime ervaring in alle soorten strafzaken, waaronder gewelds- en vermogensdelicten, het voeren van artikel 12-Sv procedures en het verlenen van bijstand aan professionele hulpverleners zoals bijvoorbeeld politieagenten.

Belangrijke informatie

Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37131656. Het BTW-nummer is 8177.31.027.B.01.

Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR  heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering.

Ingeval van ziekte en/of afwezigheid is er een waarnemingsovereenkomst met mr. H.B. de Regt, advocaat in Alkmaar.

 

Kantoorklachtenregeling

DAPR | Dallinga advocatenpraktijk B.V. streeft naar hoogwaardige dienstverlening. Indien u onverhoopt ontevreden bent over het werk dat een advocaat namens DAPR heeft uitgevoerd, of over een door DAPR aan u verzonden declaratie, dan verzoeken wij u uw klacht aan ons kenbaar te maken. Overeenkomstig de procedure zoals vastgelegd in onderstaande Kantoorklachtenregeling Advocatuur zullen wij uw klacht in behandeling nemen en er naar streven uw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.

Definities

  • Advocaat

de aan DAPR verbonden advocaat dan wel de persoon die werkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat;

  • Cliënt

de afnemer, al dan niet vertegenwoordigd, van de diensten van DAPR;

  • DAPR

DAPR | Dallinga advocatenpraktijk B.V. te Alkmaar, Kennemerstraatweg 107A (1814 GE);

  • Kantoorklachtenregeling

onderhavige regeling waarin de procedure voor de behandeling van klachten van cliënten van DAPR zoals bedoeld in de Verordening op de advocatuur;

  • Klacht

een geschil over (i) de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht, (ii) de kwaliteit van de dienstverlening en/of (iii) de hoogte van de aan de cliënt verzonden declaratie;

  • Klachtenfunctionaris

de door DAPR aangewezen persoon die belast is met de behandeling van de Klacht. Thans is dat mr. J.S. Dallinga.

Indienen van een klacht

De cliënt dient de klacht in binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat dat tot de klacht aanleiding geeft. Indien een klacht na het verstrijken van de voornoemde periode van drie maanden is ingediend, kan de klachtenfunctionaris besluiten de klacht niet in behandeling te nemen. De klachtenfunctionaris zal de cliënt in dat geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht schriftelijk informeren over het al dan niet in behandeling nemen van de klacht.

De cliënt dient de klacht schriftelijk in te dienen bij DAPR ter attentie van de klachtenfunctionaris. De cliënt verstrekt daarbij tenminste de volgende informatie:

(i) de naam en adresgegevens van de cliënt;
(ii) de naam van de advocaat tegen wie de klacht is gericht;
(iii) een omschrijving van het handelen of nalaten van de advocaat dat of de declaratie welke tot de klacht aanleiding heeft gegeven;
(iv) het dossiernummer waarop de klacht betrekking heeft;
(v) de vermelding dat de klacht via de kantoorklachtenregeling dient te worden behandeld; en
(vi) de datum van het indienen van de klacht en ondertekening.

Indien de klacht niet voldoet aan bovengenoemde vereisten zal de klachtenfunctionaris de cliënt daarover na ontvangst van de klacht informeren. De cliënt wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren, bij gebreke waarvan de klachtenfunctionaris de klacht niet in behandeling zal nemen. De klachtenfunctionaris zal de cliënt in het laatste geval schriftelijk informeren over het niet in behandeling nemen van de klacht.

Ontvangstbevestiging van een klacht

De klachtenfunctionaris stuurt na ontvangst van een complete klacht een ontvangstbevestiging daarvan aan de cliënt. Tevens ontvangt de cliënt de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en informatie over het verdere verloop van de procedure conform de kantoorklachtenregeling.

Behandeling van een klacht

De klachtenfunctionaris stelt de advocaat tegen wie de klacht is gericht zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk in kennis en stelt de advocaat in de gelegenheid om schriftelijk op de klacht te reageren.

De klachtenfunctionaris wint de informatie in die benodigd is voor een behoorlijke, onpartijdige behandeling en beoordeling van de klacht. De klachtenfunctionaris stelt de cliënt in de gelegenheid om een (nadere) toelichting te geven en kan om aanvullende informatie vragen.

Indien de Klachtenfunctionaris dat nodig acht, of indien een of beide partijen dat wenst, worden de partijen op een door de klachtenfunctionaris vast te stellen plaats, dag en tijd opgeroepen om de zaak gezamenlijk te bespreken.

De klachtenfunctionaris kan beide partijen verzoeken een voorstel te doen ter oplossing van de klacht. Op basis van alle verkregen informatie zal de klachtenfunctionaris een voorstel voor een oplossing van de klacht aan beide partijen voorleggen.

Beide partijen dienen schriftelijk te reageren op het voorstel voor de oplossing van de klacht, bij gebreke waarvan de betreffende partij wordt geacht in te stemmen met het voorstel van de klachtenfunctionaris ter oplossing van de Klacht.

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan beide partijen medegedeeld.

Een klacht wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Termijn

De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen een maand na ontvangst van een complete klacht deze naar tevredenheid van de cliënt op te lossen. Indien de afhandeling van de klacht binnen een maand niet mogelijk blijkt te zijn, zullen partijen in dat geval schriftelijk over de reden van de ontstane vertraging worden geïnformeerd, alsmede over de termijn waarbinnen een oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven.

Registratie

De klachtenfunctionaris draagt er zorg voor dat alle klachten intern worden geregistreerd.

Rechter

Indien een Klacht niet naar tevredenheid van de cliënt is opgelost, kan de cliënt de klacht bij de bevoegde rechter te Noord-Holland aanhangig maken.

De cliënt en DAPR kunnen, in afwijking van de procedure zoals neergelegd in deze kantoorklachtenregeling, op elk gewenst moment gezamenlijk besluiten de behandeling van een klacht niet voort te zetten, in welk geval de cliënt de klacht bij de bevoegde rechter te Noord-Holland aanhangig kan maken.

Overig

De cliënt is geen vergoeding aan DAPR verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht overeenkomstig deze kantoorklachtenregeling. Iedere partij draagt zijn/haar eigen kosten.

U kunt een klacht per e-mail indienen (info@dallinga-advocatenpraktijk.nl) ter attentie van de klachtenfunctionaris. Bij vragen over de Kantoorklachtenregeling Advocatuur kunt u zich richten tot de heer J.S. Dallinga.

R

D

P

A

JEROEN

JD

Jeroen Dallinga (1971) studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is advocaat sinds 1997 met een bijzondere interesse voor ondernemerschap, innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Jeroen is pragmatisch, resultaatgericht en wars van onnodige franje. Hij was de eerste Twitteradvocaat van Nederland en schrijft juridische blogs en korte verhalen over de achterkant van het recht.

Sinds april 2016 is Jeroen lid van de Klachtencommissie van Parlan, een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ in Noord-Holland.

Daarnaast maakt Jeroen deel uit van de landelijke advocatenpool politie, een groep van advocaten die ervaring hebben met het bijstaan van politiemensen die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun functie.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Jeroen de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ervaring

2015 — heden: Advocaat en eigenaar DAPR | Dallinga Advocatenpraktijk
2010 — 2015 : Advocaat en partner KnD Advocaten
2000 — 2010: Advocaat en partner Leesberg Advocaten
1997 — 2000: Advocaat Advocatenkantoor Mellema

Specialisaties en lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

American Bar Association

Vereniging voor Gezondheidsrecht

Overige activiteiten

Lid Externe Klachtencommissie Veilig Thuis Noord-Holland Noord (2017)

Lid Klachtencommissie Parlan Jeugd- & Opvoedhulp (april 2016 — heden)

Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Gemeente Uitgeest (2003 — heden)

Secretaris 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet (2004 — 2011)

Lid Junior Kamer Alkmaar (2002 — 2011)

Voorzitter Alkmaar Culinair Plaza (2006)

tweets

BLOG

CONTACT

Neem contact met ons op

Heeft u een dagvaarding of een oproep voor een OM zitting ontvangen? Wilt u juridisch advies of een nadere kennismaking? Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Wij ontmoeten u graag! Dat kan bij ons op kantoor of als het beter schikt komen we ook bij u op locatie.

072-8200028

06-83217465 (WhatsApp bij spoed)

DAPR | Dallinga Advocatenpraktijk
Kennemerstraatweg 107a
1814 GE Alkmaar


Please leave this field empty.

Loading... DAPR
Dallinga Advocatenpraktijk