Wijzigingen arbeids- en ontslagrecht

separator

Exact een jaar geleden, in juni 2014, is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. De wet kent twee belangrijke doelen:  
1. het vereenvoudigen van de ontslagregels;
2. het versterken van de rechtspositie van flexwerkers.

Nog voordat de WWZ in werking is getreden is er al veel kritiek. Zo lijkt de doelstelling om de  rechtspositie van flexwerkers te verbeteren alleen maar averechts te werken. Het televisieprogramma Nieuwsuur heeft in mei reportages uitgezonden over de effecten van de WWZ in met name het onderwijs. Tot nu toe lijken de veranderingen daar vooral te leiden tot een ontslaggolf bij de werknemers met een tijdelijk contract.
De wet zal gefaseerd worden ingevoerd. Een deel van de wijzigingen is al ingevoerd terwijl andere onderdelen op 1 juli 2015 of 1 januari 2016 definitief in werking treden.

De belangrijkste wijzigingen van de WWZ worden hieronder kort opgesomd.  
Vanaf 1 januari 2015 dient de werkgever de werknemer met een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat zes maanden of langer duurt, minimaal één maand voor afloop van het contract te laten weten of het contract wordt verlengd of niet (=aanzegtermijn). Werkgevers die de aanzegtermijn niet in acht nemen, moeten de werknemer een schadevergoeding betalen van maximaal één maandsalaris. Dit geldt zelfs als het contract door de werkgever wordt verlengd.

De eerste jurisprudentie over de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten is er. De meest opvallende uitspraak is van de kantonrechter in Rotterdam. Daaruit volgt dat de aanzegging schriftelijk moet geschieden. Aan een mondelinge aanzegging komt geen betekenis toe, ook al erkent de werknemer die aanzegging.

Onder de nieuwe regels is het per 1 januari 2015 niet meer toegestaan een proeftijdbeding op te nemen in contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter. Voor contracten langer dan zes maanden en korter dan twee jaar mag een proeftijd van maximaal één maand worden afgesproken.

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 zijn gesloten kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Concurrentiebedingen in al lopende tijdelijke contracten blijven geldig. Wil een werkgever in een tijdelijk contract een concurrentiebeding opnemen, dan moet hij daarbij schriftelijk motiveren om welke belangen het gaat en waarom die belangen opname van het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Volgens de toelichting op de wet moet het daarbij gaan om tijdelijke specifieke werkzaamheden of om specifieke functies die maken dat het voordeel van de werkgever bij opname van het concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel daarvan voor de werknemer.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet vanaf 1 juli 2015 via het UWV aangevraagd worden, terwijl ontslag wegens andere redenen via de kantonrechter gaat.

Als het nieuwe ontslagrecht in werking is getreden op 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is, recht op een vergoeding bij ontslag. De ontslagvergoeding wordt transitievergoeding genoemd en geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract.

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer heeft bij ontslag recht op een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en recht op de helft van zijn maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar. De vergoeding is gemaximeerd en bedraagt maximaal € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000.

De ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten is gewijzigd. Per 1 juli 2015 is al na twee jaar sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is alleen anders als tussen de contracten minimaal een periode van zesentwintig weken zit. Bij CAO mag van deze regel worden afgeweken.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de lengte van de WW-uitkeringen in stappen verkort van maximaal achtendertig maanden naar maximaal vierentwintig maanden. Mensen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen worden verplicht al het beschikbare werk te aanvaarden. 

Heeft u vragen over de gevolgen van de WWZ, neem dan contact op met ons.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook